domingo, junio 14, 2015

EUCARISTIA PARA CELEBRAR 50 AÑOS DE SACERDOTE EN NIEUWKERK




DE ZAAIER GING UIT...



Voorgangers: Ton Mutsaers en Paulien
Koor: Vocapella o.l.v. Jenny v. Spaendonk
Zaterdag 13 juni 2015,  dag van de Heilige Antonius


Openingslied : Alta Trinita Beata


Kruisteken en begroeting

P.: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
A.: Amen
P.: Vrede zij met u
A.: En met uw geest
Openingswoord
Een familiefeest,
Geeft je de kans om dankbaar terug te kijken naar wat je samen hebt gedaan en beleefd
Geeft je het gevoel van bij-elkaar-horen
Doet de scherpe kantjes tussen mensen vergeten
Tilt je uit boven de dagelijkse sfeer
Roept op om door te gaan op de goede weg
Doet het beste hopen voor de toekomst
Schept verbondenheid omdat je het samen viert
Heft de verschillen tussen mensen (even) op
Laat je lachen en huilen en voelen dat je leeft!
Bede om ontferming
P.: Voordat we aan deze feestelijke viering kunnen beginnen is het goed om terug te kijken op ons eigen leven. Waar ging er iets fout of waarin schoten we tekort. Hebben we iedereen in onze naaste omgeving de aandacht gegeven die hij of zij verdiende of nodig had of waren we misschien teveel op onszelf gericht? We stellen ons open en luisteren naar de gezongen bede om ontferming .

Kyrie  (Missa Criolla- A. Ramirez)
P.: Moge de algoede God zich over ons ontfermen, onze fouten en tekorten van ons wegnemen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
A.: Amen

Gloria : The glory of the lord (Messiah- G.F. Händel)
Openingsgebed
P.: Goede God, we zijn hier vandaag allemaal samen en willen vooral dankbaar zijn. We vieren het Gouden Priesterfeest van Ton. Een gebeurtenis die bij velen van ons bijzondere herinneringen oproept aan vroeger: de tijd dat hij naar het seminarie ging, de priesterwijding en zijn vertrek naar de missie, naar Chili.
God, wij vragen U, wees ons allen vandaag nabij en laat ons genieten van deze dag opdat wij ons meer en meer verbonden voelen met elkaar. Dat vragen we U door Jezus Christus, die leeft vandaag en altijd. Amen
Luisteren naar het Woord:
Eerste lezing uit het 1e boek van Jeremia (J. wordt geroepen om Gods profeet te zijn)
Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig van een priesterfamilie uit Anatot in het gebied van Benjamin. De Heer richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat koning Josia regeerde over Juda. Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia en in de jaren erna tot het einde van het elfde regeringsjaar van Sedekia, een andere zoon van Josia. In de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd.
-De Heer richtte zich tot mij: “Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen; voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet van alle volken gemaakt”. Ik riep: “Nee Heer mijn God! Ik kan het woord niet voeren; ik ben te jong”. Maar de Heer antwoordde: “ Zeg niet ‘ik ben te jong’ , richt je naar iedereen tot wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden.” spreekt de Heer-
Tussenzang: Eres tu ( J.C. Caldera)

Evangelielezing  (hiervoor gaan we staan)
P.: De Heer Zij met u                  A.: En met uw geest
P.: Uit het Heilig Evangelie van de Heer Jezus Christus volgens Marcus 4 (26-34)
A.: Lof zij U, Christus

In die tijd zei Jezus tot de menigte: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde:  hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.  De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar.  Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’
 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen?  Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt.  Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen;  hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.                                
Zo spreekt de Heer
A.: Wij danken God


Overweging over het gelovig leven van Ton   (door Jaap Oomen)



Geloofsbelijdenis ( hiervoor gaan we staan)
A.: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.


Voorbeden      ( door  Paulien; de intenties staan vermeld achterin dit boekje  )
Wij danken U voor de afgelopen 50 jaar Priesterschap
Wij bidden voor een goede gezondheid
Wij bidden voor een vrolijke dag
Wij bidden voor een sterke respectvolle band tussen alle familieleden
Wij bidden voor kracht voor de jaren die komen

Eucharistische liturgie- (collecte)
P.: We gaan uit dankbaarheid de Eucharistie vieren. Daarvoor plaatsen we de gaven van brood en wijn op de altaartafel. U kunt u daarbij aansluiten in de vorm van een collecte. Er wordt een mandje doorgegeven waarin uw gaven verzameld worden om het pastoraat ook de komende jaren in Nederland en Chili in stand te houden voor mooie vieringen zoals deze.
 
Offerandelied: Impera (uit Era- E. Levisalles)
P.: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
A.: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
Gebed over brood en wijn
P.:Goede God, brood en wijn heeft Jezus ons gegeven om Hem te blijven gedenken. In deze tekens heeft Hij zijn leven samengevat, een leven van breken en delen om daardoor anderen leven te geven. In deze tekens wil Hij onder ons blijven en daagt Hij ons uit om net zoals Hij ons leven te breken om elkaar leven te geven.       A.:Amen

Eucharistisch gebed
P.: de Heer zal bij u zijn            A.: de Heer zal u bewaren
P.: Verheft uw hart                     A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer
P.: Brengen wij dank aan de Heer , onze God             A.: Hij is onze dankbaarheid waardig
P.: Ja het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht om u altijd en overal te danken, Heilige Vader. Gij verzekert ons van het eeuwig geluk: want als eerste gave bezitten wij de Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen U toe vol vreugde:
Heilig: Sanctus  ( naar Canon Pachelbel- R. Prizeman)

P.: Hemelse Vader, met eerbied noemen we uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker.
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, Gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn  Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: - Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.-
P: Daarom oneindig goede Vader, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, die tot nieuw leven is opgewekt en is ingetreden in uw heerlijkheid.
Zend nu Heer, uw Heilige Geest- sterk ons vertrouwen- verruim onze liefde en denk aan uw kerk verspreid over de hele wereld. Laat ons één worden in liefde en geloof verbonden met onze paus Franciscus en al onze bisschoppen.
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, met uw apostelen en martelaren, met de Heilige Antonius van Padua en allen die hier leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.
A: Amen

Onze Vader ( hand in hand; als teken van verbondenheid)
Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade. AMEN

Gezongen in het Zweeds :Bred dina vida vingar
Vredeswens :
P: Als mensen trouw zijn aan elkaar en in harmonie met elkaar leven, heerst er vrede en geluk tussen hen. Maar helaas is onze menselijke trouw vrij broos. Daarom vragen we telkens weer om Gods vrede in ons midden.     De vrede des Heren zij altijd met u.
A: En met uw Geest
P: Geeft elkaar een teken van Vrede.


                           Lam Gods :
P:Lam Gods dat draagt de zonden last van deze wereld
A: ontferm u over ons  
P:Lam Gods dat draagt de zonden last van deze wereld
A: ontferm u over ons 
P : Lam Gods dat draagt de zonden last van deze wereld
A : geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie

Tijdens de communie: Ave verum corpus  (W.A. Mozart)
 Slotgebed
God, wij danken U voor deze viering, waarmee wij samen met U dit Gouden Priesterfeest van Ton
hebben ingezet. Wij bidden U dat Gij ons ook in de toekomst nabij blijft met Uw steun, liefde en goedheid. Dat de vreugde van deze dag nog lang duren en zijn voltooiing vindt bij U, God , die leeft in eeuwigheid. Amen.

Zegen:
P.: De Heer zij met U
A : en met Uw Geest
P Zegene u de almachtige God ± Vader- Zoon en Heilige Geest

Slotlied: Conquest of Paradise


0 Comments:

Publicar un comentario

Links to this post:

Crear un vínculo

<< Home